Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie       

Konkurs - logo

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU -

http://www.mob.elblag.pl/46-konkurs_na_logo_projektu_-_ogloszenie_wynikow_konkursu#content
UWAGA!

Szanowni Państwo, informujemy, że został wydłużony termin składania prac w ramach konkursu na logo projektu "Museums over the borders". Ostateczny termin składania prac to 17 maja 2013 r. godz. 15:00. Komisja Konkursowa, do składu której dołączyła dr Anita Wasik (projektantka, członkini STGU, wykładowca ASP w Gdańsku), obradować będzie w dniach 17-20 maja i jest to również termin ogłoszenia wyników konkursu.

Podanie numerów identyfikacyjnych NIP oraz PESEL nie jest obowiązkowe na etapie przesyłania zgłoszeń do konkursu. Informacje te można uzupełnić po ogłoszeniu wyników konkursu, przed podpisaniem umowy ze Zwycięzcą.


Muzeum Archeologiczno-Historyczne oraz Muzeum Brama Frydlandzka ogłaszają konkurs na Logo projektu MUSUEMS OVER THE BORDERS.
Szczegółowy Regulamin wraz z załącznikami do pobrania poniżej w formie pliku PDF.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu Identyfikacji Wizualnej – Logo, pozwalającego na kreowanie wizerunku projektu „MUSEUMS OVER THE BORDERS” realizowanego przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie, który ma wzmacniać współpracę pomiędzy tymi instytucjami, promować wspólne dziedzictwo kulturowe, podkreślać wspólną historię. Informacje o projekcie zawarte są na stronie projektu www.mob.elblag.pl oraz w załączniku nr 1.

Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest projekt Identyfikacji Wizualnej – Logo, który stanie się wspólnym dla Muzeów oficjalnym znakiem projektu „MUSEUMS OVER THE BORDERS” realizowanego przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie.

Wybrane logo będzie przeznaczone w szczególności do celów:

 • promocyjnych
 • identyfikacyjnych
 • reprezentacyjnych
 • korespondencyjnych

Logo będzie wykorzystywane w związku z realizacją projektu a w szczególności

umieszczone będzie na:

 • plakatach
 • ulotkach
 • nośnikach elektronicznych i w Internecie
 • nośnikach reklamy zewnętrznej
 • gadżetach promocyjno-reklamowych
 • wyremontowanych obiektach muzealnych
 • innych produktach projektu.

 

2. Projekt Identyfikacji Wizualnej – Logo powinien zawierać:

a)    logo w wersji kolorowej, w optymalnym rozmiarze  oraz w najmniejszym czytelnym pomniejszeniu, w wersji z napisem MUSEUMS OVER THE BORDERS oraz bez;

b)    logo w wersji czarno-białej, w optymalnym rozmiarze oraz w najmniejszym czytelnym pomniejszeniu, w wersji z napisem MUSEUMS OVER THE BORDERS oraz bez.

3)    Projekt Identyfikacji Wizualnej – Logo powinien  być dostarczony w wersji elektronicznej  w formacie pliku pdf  w jakości do druku (300 dpi), wysłany jako załącznik do e-maila, zgodnie z § 9 pkt. 1-3.

4)    Zastosowanie projektu powinno umożliwiać różnorodne wykorzystanie zarówno dla przedmiotów, jak i na papierze firmowym, w wydawnictwach, materiałach promocyjnych, w materiałach elektronicznych, prezentacjach, grafice internetowej oraz podczas wydarzeń promocyjnych i informacyjnych, w różnych formatach i rozmiarach.

5)    Projekty nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, praw osób trzecich oraz winny być wolne od wad prawnych. Projekty naruszające ww. prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie. W przypadku wykorzystania w projekcie uczestniczącym w Konkursie projektów osób trzecich, do projektu należy dołączyć umowę zawartą z taką osobą, obejmującą zgodę osoby uprawnionej na wykorzystanie tego utworu/dzieła w projekcie Uczestnika i zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do tego utworu/dziełe obejmującą prawo do korzystania i rozporządzania utworem Uczestnika w zakresie nie mniejszym niż korzystanie ze zwycięskiego projektu.

6)    W Konkursie nie mogą brać udziału projekty, które w całości lub w części były zgłaszane na inny konkurs, otrzymały nagrodę lub były publikowane w jakiejkolwiek postaci.


Konkurs zrealizowany przy współpracy ze Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU).


Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Pobierz załączniki

pdf  Konkurs - Regulamin.pdf (0.15MB)
pdf  Lista prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej.pdf (0.08MB)