Museums Over the Borders Etap II logo
Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

Wystawa Świadectwa

środa, 04.11.2020 21:25

Kontynuowane są prace nad tworzeniem scenografii i warstwą merytoryczną wystawy.

Selekcjonowane są obiekty ze zbiorów MAH, pozyskano również rodzinne pamiątki (dokumenty, fotografie) od kilku prywatnych osób. Muzeum nawiązało współpracę z Archiwum Państwowym w Malborku, w którego zasobach znajdują się istotne dokumenty dotyczące m. in. życia społecznego i gospodarczego Elbląga w pierwszej powojennej dekadzie.
Nawiązano także kontakt z miejscowymi towarzystwami, skupiającymi przedstawicieli mniejszości niemieckiej i ukraińskiej, które zadeklarowały chęć wsparcia projektu, m. in. poprzez przekazanie
(użyczenie) będących w ich posiadaniu przedmiotów korespondujących tematycznie z wystawą oraz pośredniczenie w kontaktach z osobami prywatnymi, które również mogłyby takie przedmioty użyczyć.

Projekt Museums over the borders. Stage II jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.


Za treść niniejszej informacji odpowiada Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.


European Union